måndag 18 februari 2013

Inkomstskillnaderna har ökat enligt SCB

Hög ekonomisk standard - ökning 55 %

Inkomsterna har ökat i samtliga inkomstskikt, men ökningen var betydligt större för dem med högst inkomster.
För den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent.

 

Låg ekonomisk standard

Den tiondel av befolkningen med lägst ekonomisk standard hade en ökning på 21 procent.
Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011. År 2010 var andelen 14,1 procent.
För ensamstående med barn ökade andelen från 11 till 31 procent mellan 1999 och 2011, medan andelen bland sammanboende med barn ökade marginellt, från knappt 8 till drygt 9 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.
Ekonomisk standard är den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda.
Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst, justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda, är lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. År 2011 låg medianvärdet på 210 200 kronor.

Som icke förvärvsarbetande räknas studerande samt personer som har en summerad inkomst av pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

 

Konsekvenser för Hässleholm?

Vi måste vara mer observanta på utsatta grupper i kommunen - inte minst barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard. I ett rikt land som Sverige handlar det inte om att överleva eller att ha mat för dagen. Som de sociala varelser vi är jämför vi oss med varandra och rangordnar oss utifrån vilken social status vi innehar.  

Begrepp som i detta sammanhang blir aktuella är social hållbarhet, utanförskap, delaktighet och social oro.

Hälsningar Vidar

onsdag 13 februari 2013

Länsstyrelsen på drogbesök i Hässleholm

I måndags den 11 februari besökte Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet Hässleholm för att se hur vi arbetar med Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT). Länsstyrelsen är Regeringens förlängda arm ut i länet och aktuellt vad gäller drogerna är riksdagens ANDT - strategi som antogs 2011. Från bla socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, miljökontor och politik medverkade 19 st under förmiddagen.

Hur många dör?

Drogerna hör till målområde 11 där även spel ingår. Det man ska vara medveten om är att drogbruk ofta är en konsekvens av målområde 1: Delaktighet och inflytande, 2: ekonomiska och socialla förutsättningar och 3: Barn och ungas uppväxtvillkor. Lst gjorde en jämförelse med trafikens dödstal på under 400 per år och cigaretternas 6500 (obs ej snus) och alkohlens 5000 döda.

Vi brister i våra styrdokument inom området som behöver uppdateras. Det gäller tex Drogpolitiskt handlingsprogram från 2008, rutiner för skola, polis och socialtjänst vid missbruk i skola.

Provköp

Vi inväntar utredning och beslut från regering avseende provköp både för alkohol och tobak som skulle underlätta tillsynsverksamheten i kommunen. Många minderåriga kan väldigt lätt få tag i detta idag.

Langning

Langning av alkohol är ett stort problem. En studie pågår för att ta reda på hur föräldrar och yngre vuxna som är bekanta till den minderåriga tänker när de langar. De föräldrar som langar till den som är under 20 medverkar till en högre intensivkonsumtion och till att den unge är full oftare, jämfört föräldrar som inte langar.

Siesta och Tobaksfri skoltid

Vidare diskuterades om det är nödvändigt med alkoholservering vid en ungdomsfestival (Siesta), om kommunen kan reglera rökning på allmänna platser tex skatepark (finns exempel på kommuner som gjort detta). Vidare diskuterades om det inte är dags att införa tobaksfri skoltid för att ge de mer sårbara unga ett stöd som vuxna idag har i form av rökfri arbetstid. I åk 2 på gymnasiet röker var tredje ungdom så behovet att göra allt vi kan finns. Även Folkhälsoinstitutet och Skolverket rekommenderar tobaksfri skoltid.

Statistik presenterades, bla att 80 anställda slutat röka sedan rökfri arbetstid infördes (3 år) och att 240 pers. minskat på sin rökning.

Sociala investeringsfonder och föräldrastöd 

Vilka olika typer av föräldrastöd som erbjuds i kommunen redovisades och slutligen hanns en mycket intressant diskussion om sociala investeringsfonder med där Lst planerar en regional utbildning i ämnet. Se mer om sociala investeringsfonder på www.skl.se/psynk

Se även www.skanemotdroger.se

Må så bra ni bara kan och hör gärna av er med synpunkter!
Hälsningar Vidar