måndag 26 mars 2012

Varför skyddar vi inte våra unga från tobakens farsot?

Cancerfonden riktar i sin årliga rapport om cancerläget i Sverige svidande kritik mot regering och riksdag för okunskap och passivitet i tobaksfrågan. ”Få framsteg i kampen mot tobaksrökning” anger man bla.

6 500 personer dör varje år i vårt land pga tobaksrökning, lungcancer fortsätter att öka bland kvinnor, 45 ungdomar börjar röka varje dag och rökningen kostar samhället minst 30 miljarder kronor om året.

”Ändå är tobaksrökningen i Sverige en politisk ickefråga”, skriver Cancerfonden
 ”…ingen verkar ta ansvar och tobakspolitiken går på tomgång utan några konkreta initiativ”.

Organisationen framhåller att den internationella Tobakskonventionen innehåller de åtgärder som behövs och att den i många andra länder används som ett stöd för att flytta fram de tobakspolitiska positionerna.

Cancerfonden lyfter fram följande fyra punkter där Sverige idag bryter mot Tobakskonventionens riktlinjer:
1/ Skyddet mot passiv rökning i vårt land är inte hundraprocentigt.
2/ Det saknas varningsbilder på tobaksförpackningar.
3/ Tobaksindustrin tillåts fortfarande att göra rekla på förpackningar och säljställen.
4/ Fullständig offentlig insyn saknas i tobaksindustrins lobbyarbete gentemot regering och riksdag.

 Jämför till exempel med hur orimligt det skulle te sig att inte följa FN:s Barnkonvention”, skriver Cancerfonden som anser att följande åtgärder snarast bör genomföras i Sverige:
  • Inför exponeringsförbud för tobaksprodukter.
  • Inför neutrala tobakspaket.
  • Inför varningsbilder på minst 80 procent av paketens yta.
  • Inför en 18-årsgräns för bruk av tobak.
  • Fortsätt höja tobaksskatten.
  • Inför en nollvision för tobaken i Sverige.
Det är dags att börja använda de evidensbaserade metoder som finns för att säkerställa att anhöriga, kamrater och dagens unga slipper dö den tobaksdöd som hälften av rökarna går tillmötes.

Verkligheten i Hässleholm, just nu som du läser detta, är att ca 25% av våra barn i 15 årsåldern har stillat sitt nikotinberoende på lunchrasten, bakom en idrottshall eller utanför skolområdet. Ciggen betalar de med sitt studiemedel eller månadspeng som du som förälder gett dem. Inköpsstället är kanske en mindre affär där den som säljer vet att det är 18-årsgräns och straffbart att sälja.

tisdag 6 mars 2012

Är biodling folkhälsa?

Att avgränsa folkhälsoområdet är inte alltid lätt. Allting påverkar men kanske olika mycket. Blommor och bin, dvs pollinering är viktigt i växtriket för att sådant som blommar ska "fortplanta" sig. Växtriket är i sin tur oerhört viktigt för människan och alla djurarter. Oavsett man är allätare, rovdjur eller vegeterian.

Bi är tyvärr en stor bristvara såväl globalt som här i Sverige. Ett Hässleholmsföretag har en intressant idé kring hur det ska bli fler bin och honung i samhället. Läs mer på:  http://adoptabee.se/blog/
Kortfattat så kan du köpa en andel i en bikupa alt få en placerad hemma hos dig. Den sköts sedan av företaget och du får honung.

fredag 2 mars 2012

Ett barnperspektiv

Tack för en välarrangerad barn- och ungdomskonferens i onsdags! Viktiga frågor för Hässleholms framtid, attraktivitet och tillväxt. Naturligtvis tyckte jag det var extra intressant med Karlskogas folkhälsostrategs tankegångar och arbete. Ett barnperspektiv som ofta glöms bort beskrivs nedan, hämtat från Tobaksfakta.se idag den 2/3. Efter artikeln följer lite riskstatistik. Hör gärna av dig om det är något speciellt du vill ha belyst på denna folkhälsoblogg.

"Barnrättsperspektivet viktigt i tobaksfrågan"

En omkring meterhög treåring som blir hämtad från dagis av mamma eller pappa kan på hemvägen möta många olika påminnelser om tobaksbruket i vårt samhälle. I skräpet på trottoaren syns fullt av fimpar och använda portionsprillor. Vid busshållplatsen står vuxna och röker och man får akta sig så man inte får röken på sig. I servicebutiken finns skyltar med tobaksreklam både i treåringens ögonhöjd och högre upp och bakom disken syns en hel vägg med cigarettpaket på hyllor. I mataffären står snuskylen alldeles bredvid det lockande godiset och medan man väntar i kön till kassan har man ljusreklam med cigarettpaket ovanför huvudet.
-          Barnperspektivet tappas alldeles för ofta bort när vi exempelvis diskuterar ny tobakslagstiftning. Det är som att vi tror att det räcker med åldersgränsen för att skydda våra barn mot olika effekter av tobaksbruket och mot marknadsföring av tobak, säger Sara Sanchez Bengtsson, internationell sekreterare inom Tankesmedjan Tobaksfakta.
Hon leder ett samarbetsprojekt som Tankesmedjan Tobaksfakta nu drar igång för att tillsammans med andra organisationer sätta fokus på barns rättigheter i tobaksdebatten. Projektet omfattar barn och ungdomar i Sverige i åldrarna 0-18 år.
-          Vi vill tydliggöra hur de påverkas hälso- och attitydmässigt i dagens situation och lyfta fram frågor som är särskilt viktiga för dem, säger Sara Sanchez Bengtsson.
-          Ett exempel är marknadsföringen av tobak där ett exponeringsförbud skulle kunna ge unga ett bättre skydd. Ett annat exempel är passiv rökning som fortfarande drabbar många barn.

...och lite riskstatistik. Men även om du är en rökande föräldrer så har din attityd till ditt barns rökning stor betydelse. Studien omfattar inte snus men sannolikt finns ett liknande samband.

En ungdom som har två rökande föräldrar har 2,73 högre risk att själv bli rökare jämfört med två rökkfria föräldrar.
Ett rökande syskon innebär 2,3 förhöjd risk.
En rökande mamma innebär 2,19 förhöjd risk.
En rökande pappa innebär "bara" 1,66 förhöjd risk.

torsdag 1 mars 2012

Folkhälsoenkät för elever i Hässleholm

Hälsoenkät skickas till 35 000 barn och unga

Under vecka 10 kommer alla skånska elever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 att erbjudas att besvara Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012. Med hjälp av svaren ska barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kartläggas.
 
Huvudman för undersökningen är Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne.
 
Sammanlagt kommer 35 000 enkäter att skickas ut och frågorna handlar om bland annat skola, fritid, familj, matvanor, hälsa, tobak och alkohol.

 

Resultat blir forskningsunderlag

Resultaten från undersökningen ska bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Skåne, kommunerna och andra organisationer. Det kan också fungera som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.
 
Med enkätsvaren som bas öppnas möjligheter att bedriva forskning om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga. Under åren 2003 till 2009 har liknande undersökningar genomförts vartannat år i samma skolåldrar, men då har fokus legat på frågor om alkohol, tobak och narkotika.

– Barn och unga är en prioriterad grupp i vårt folkhälsoarbete. Men hälsa handlar om så mycket mer än alkohol- och droganvändning och därför har vi valt att bredda de tidigare enkäterna. Jag ser nu fram emot att vi får ett heltäckande underlag för Region Skånes, men också kommunernas, framtida prioriteringar, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd med folkhälsoansvar.

”Från vaggan till graven”

Fler åldersgrupper kommer att fångas in genom de folkhälsoenkäter som skickas ut under 2012. Den tidigare barndatabasen i sydvästra Skåne ersätts av barnhälsoenkäten under 2012. Denna kommer att erbjudas samtliga föräldrar till barn i åldern 8 månader till 4 år inom hela Region Skåne.

Dessa två undersökningar bland barn och unga tillsammans med folkhälsoenkäten bland vuxna, som genomförs för fjärde gången i höst, innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kommer att kunna följas ”från vaggan till graven” framöver.
 
Resultaten av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 kommer att presenteras efter sommaren.