måndag 18 februari 2013

Inkomstskillnaderna har ökat enligt SCB

Hög ekonomisk standard - ökning 55 %

Inkomsterna har ökat i samtliga inkomstskikt, men ökningen var betydligt större för dem med högst inkomster.
För den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent.

 

Låg ekonomisk standard

Den tiondel av befolkningen med lägst ekonomisk standard hade en ökning på 21 procent.
Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011. År 2010 var andelen 14,1 procent.
För ensamstående med barn ökade andelen från 11 till 31 procent mellan 1999 och 2011, medan andelen bland sammanboende med barn ökade marginellt, från knappt 8 till drygt 9 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.
Ekonomisk standard är den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda.
Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst, justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda, är lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. År 2011 låg medianvärdet på 210 200 kronor.

Som icke förvärvsarbetande räknas studerande samt personer som har en summerad inkomst av pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

 

Konsekvenser för Hässleholm?

Vi måste vara mer observanta på utsatta grupper i kommunen - inte minst barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard. I ett rikt land som Sverige handlar det inte om att överleva eller att ha mat för dagen. Som de sociala varelser vi är jämför vi oss med varandra och rangordnar oss utifrån vilken social status vi innehar.  

Begrepp som i detta sammanhang blir aktuella är social hållbarhet, utanförskap, delaktighet och social oro.

Hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar