fredag 29 juni 2012

Regeringen och folkhälsan

Regeringen har presenterat skrivelsen 2011/12:166 "En folkhälsopolitik med människan i centrum" och lämnat över till Riksdagen. Man redogör här hur man tänker sig folkhälsopolitiken framöver. På försättssidan står bla :

"Att ta ansvar för och påverka den egna hälsan ska kännas lustfyllt, engagerande och angeläget. Det bör finnas såväl verktyg för den enskilde som samhälleliga förutsättningar för att stödja en sådan utveckling."

Den fullständiga 58 sidor långa rapporten finns på: http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Folkhalsopolitik-med-manniskan-i-centrum/ 

Nedan är ett utdrag av sådant som kan vara intressant för Hässleholm och folkhälso-programmet:

Positiva tecken                                                                                                                                                        Dödligheten i hjärt-/kärlsjukdomar minskar kraftigt. Dödligheten i cancer, trafikolyckor och självmord minskar. Generellt har de äldre i befolkningen haft den bästa hälsoutvecklingen.

Negativa tecken
De alkoholrelaterade skadorna fortsätter öka, liksom psykisk ohälsa och fetma. Stora skillander i hälsa mellan olika grupper i samhället, exv vad gäller de med funktionsnedsättning och peroner med utländsk härkomst. Det är tydliga socioekonomiskt relaterade skillnader när det gäller levnadsvanor.

I rapporten nämns Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd med evidens och hälsoekonomiskt kvalitetsäkrade metoder. Det nämns även individuellt hälsokonto på internet, inrättande av ett forum för nationell samverkan för hälsofrämjande, sedan tidigare har nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende tobak, alkohol, kost och fysik aktivitet införts likaså 6 regionala cancercentrum (RCC).

Förstärkning sker inom tobak och alkoholtillsyn, remiss om kontrollköp av tobak är ute, man diskuterar ungdomars tillgång till rökfria miljöer, rökfria skolgårdar, passiv rökning på allmänn plats och att stödja skolornas undervisning i ANDT.

Vad gäller ökad fysisk aktivitet nämns skollagens "grundskolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen" och införandet av näringsriktiga måltider. Bunkefloprojektet (som startatde i Sösdala) nämns som ett gott samarbete mellan skola, idrottsliv och forskning.

Så mycket görs, kommer att ske, samtidigt som mycket mer skulle kunna göras för att stödja kommunernas folkhälsoarbete. Det saknas lagstiftning och inte minst pengar i många fall. I högre grad kunde intryck tas från utlandet och i högre grad kunde politiska beslut tas som bevisligen, enligt evidens, leder till en bättre kommunal folkhälsa.

torsdag 28 juni 2012

Sommarträning

Av någon anledning så vill många känna sig i form speciellt till sommaren och stranden. Hur ofta kan vi sola och bada i Sverige? Kanske är det för att vi har mindre kläder på oss och det blir då mer påtagligt vilka som lyckats med energibalansen. Som i och för sig är mycket ett socialt problem.

Var femte tioåring är överviktig i Sverige och det diskuteras alltmer om fett och sockerskatt tillsammans med annan lagstiftning.

Några tips mot FSS
FSS står för Fett, Socker och Soffläge! Har man en smarttelefon kan man ladda ner appen ShapeUp så att du alltid har med dig dagbok över energi insättningar och uttag. Där kan du enkelt se vad olika maträtter, i olika portioner ger för kalorier och likadant med olika motionsformer.

På arbetsplatserna kan Ni prova Arbetarplatwsklassikern http://arbetsplatsklassikern.se/ . 3-6 veckor innan respektive svensk klassikerlopp startar din insats. Det gäller att innan loppet går ha avverkat sträckan lokalt där du bor (uppdelat på flera pass). Det är  cykling 30 mil, simning 3 km, löpning 3 mil och skidåkning 9 eller 6 mil. Det kostar 600 kr per anställd och uppfyller skatteverkets riktlinjer för friskvårdsaktiviteter. Du får tillgång till en webbportal för registrering och jämförelse med hur långt kollegerna kommit. Ungefär som en stegtävling.


Lite fakta
Vår folkhälsa vad gäller energibalans, matvanor och fysisk aktivitet leder till stora kostnader för samhället. Det handlar om hjärt-/kärl sjukdomar, diabetes, fetma, depressioner, cancer, benskörhet mm.

Varannan som drabbas av höftledsfraktur lider av muskelförtvining. Av den vuxna befolkningen rör sig 80 % mindre än 30 min om dagen. Redan i 30 års åldern börjar de korta snabba muskelfibrerna tyna bort. Från medelåldern med ca en procent per år! Dessa muskler är speciellt viktiga när man halkar - det är de som reagerar först. Receptet mot detta heter styrketräning och då gärna för de stora muskelgrupperna.

Lycka till med sommarträningen!

Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg

onsdag 20 juni 2012

Framtidstro hos Skånes nior

Nio av tio niondeklassare i Skåne ser ljust på sin framtid. Det framkommer av den folkhälsoenkät för barn och unga som Region Skåne och kommunerna genomfört under våren.

Av cirka 7 500 elever i årskurs nio angav 86 procent att de ser ljust på sin framtid. Bland de elever med föräldrar som inte förvärvsarbetar är andelen något lägre med 75 procent.

Alkoholvanor
Ett annat resultat ur enkäten är att bland elever vars föräldrar tillåter att de dricker alkohol ur eget glas eller får hälla upp alkohol själva så förekommer berusningsdrickande dubbelt så ofta än bland de elever vars föräldrar inte är lika tillåtande vad gäller sitt barns alkoholkonsumtion.

Aktiviteter på fritiden
Niondeklassarnas föreningsaktiviteter påverkas också av föräldrarnas jobbsituation. Bland flickor med förvärvsarbetande föräldrar deltar 64 procent i olika föreningsaktiviteter mot endast 40 procent av flickor som har icke-förvärvsarbetande föräldrar. Ett liknande men något svagare mönster kan ses bland pojkar.

Förutom niondeklassarna deltog även elever i årskurs sex och gymnasiets årskurs två i undersökningen. Sammanlagt skickades 35 000 enkäter ut i mars till elever från samtliga 33 skånska kommuner.

Resultaten från undersökningen ska användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom kommunerna, Region Skåne, vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. De samlade resultaten av undersökningen kommer att presenteras i oktober.


Kommentar

Det är bra att skjuta upp alkohol och tobakspremiären. Det finns anledningar till att åldersgränserna är 18 och 20 år. Skadorna blir mindre, förståndet mer utvecklat så att risken att börja överhuvudtaget blir mindre. I de fall vi kan i Hässleholm finns det anledning att ur hälsosynpunkt minska klassklyftorna vilket vi här ser i framtidstro och aktiviteter på fritiden.
Slutsatserna ovan är i Skåneperspektivet och i oktober får vi se om de även gäller för Hässleholm och om det kanske finns skillnader geografiskt inom vår kommun.

tisdag 19 juni 2012

Cancer

Kanske sommarsolen kommer snart?
Antal människor med cancer bedöms öka med 100 procent i Sverige fram till år 2030.
Samtidigt vet vi att det går att minska risken att drabbas av cancer. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att en tredjedel av all cancer går att förebygga och att det framför allt handlar om att ändra våra levnadsvanor.

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är sedan något år tillbaka upprättat i Lund som ett regeringsinitiativ. Uppdraget består också i att minska skillnader i insjuknande mellan olika befolkningsgrupper. Fokus riktas mot levnadsvanorna. RCC Syd har lanserat begreppet ”En KRAM i Skuggan” (Kost, Rökning, Alkohol, Motion och Solvanor).

På länken nedan till RCC Syds hemsida finns kartläggning av hälsofrämjande/primärpreventivt folkhälsoarbete kring dessa fem levnadsvanor i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge vilka ingår i RCC Syd.

Länk till RCC Syd: http://www.cancercentrumsyd.se/  

Några slutsatser från rapporten:
Det finns många aktörer och aktiviteter i södra Sverige kring folkhälsoarbetet. Det finns både likheter och skillnader i arbetet mellan olika aktörer. Bland annat prioriteras samma levnadsvanor (KRAM) och målgruppen barn och ungdomar/unga av majoriteten. Hur mycket och på vilket sätt respektive aktör arbetar med folkhälsofrågor skiljer sig dock åt och det saknas inte sällan en helhetsbild. Därför finns behov av förbättrad samordning. Många upplever brist på tid, resurser och stöd ifrån ledning vilket kräver fokusändring och omfördelning av resurser.

Jag kan se att det finns stora möjligheter och behov av att utveckla samarbetet med tex grannkommuner till Hässleholm. Vi har i det stora hela samma utmaningar, tex KRAM, samtidigt som resurserna är små. Klimatförändringarna är en utmaning som kommer att påverka hudcancer och det behövs upplysning och kampanjer kring vad som orsakar cancer. Det är också viktigt när vi planerar bostadsområden idrottsplatser, förskolor och skolor att det finns möjlighet att vistas i skugga.

Må väl i sommarSverige! Hälsningar Vidar

fredag 15 juni 2012

Aktuellt folkhälsa idag: Badhusfrågan är återigen aktuell. För folkhälsans del är simning utmärkt! För överviktiga och många andra grupper är det ett sätt att röra sig som innebär liten skaderisk. Det är även viktigt att inträdet är rimligt så att alla har råd att upprätthålla simförmågan.

Något som efterfrågas av många nu är utegym som unga och äldre kan nyttja utan kostnad (se bild).

TEMA IDAG: TOBAK
Rökfri App
För dig som funderar på att sluta med tobak finns det en app för detta. Sök på rökfri.
Slutaröka metoder                                                                                                          Andra vetenskapligt utprovade metoder i form av telefonrådgivning, böcker, hemsidor för att få slut på nikotinberoendet finner du på www.psykologermottobak.se. Tipsa gärna vänner och kolleger om detta. Ett begränsat antal slutaböcker delar jag ut gratis om Ni kommer till Stadshuset!
WHO och tobaksindustrin
Som årets tema har WHO valt Stop tobacco industry interference. Budskapet är att tobaksindustrins ständiga försök att stoppa folkhälsopolitiken måste stoppas, i enlighet med tobakskonventionens artikel 5.3.

www.tobaksfakta.se finns information och faktablad om hur tobaksindustrin arbetar för att påverka tobakspolitiken i Sverige. En tobaksindustri som tjänar miljarder på att miljoner människor varje år dör av deras produkter. Att sälja cancer och hjärtinfarkt är mycket lönsamt!
De största tobaksbolagen gjorde 2010 en nettovinst som var större än den sammanlagda vinsten för Coca Cola, Microsoft och McDonalds.

Stöd "Tobacco Endgame" Tobaksindustrin tjänar miljarder. Miljoner dör av dess produkter.  I alltfler länder diskuteras på allvar en utfasning av tobaksbruket. I bla Finland har man beslutat om ett slutdatum. Ett svenskt stoppdatum för tobak skulle också skydda våra barn! Följ gärna länken "Tobacco Endgame" ovan för att bidra till en namninsamling som lämnas till riksdagen senare i år.

Utvärdering rökfri arbetstid                                                                                                                  I vår organisation infördes v.47 år 2009 rökfri arbetstid. Sedan tidigare hade vi infört ”Rökfria entréer, fönster och friskluftsintag vid samtliga kommunala byggnader. Kanske har även ditt företag infört rökfri arbetstid? Statens folkhälsoinstitut har tagit fram enkäter för detta ändamål, gå in på http://www.fhi.se/ och sök på basenkät tobaksbruk eller kontakta undertecknad.
Vad kostar rökare?                                                                                                                              För den som vill göra en beräkning för hur mycket kommunen eller sin egen verksamhet sparar i pengar på rökfri arbetstid kan läsa bilaga 2 och 3 i Tobaksfritt arbetsliv:
Trevlig helg!

torsdag 14 juni 2012

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. RiksBRÅ lyder under Socialdepartementet som egen myndighet och har 85 anställda. Läs mer på http://www.bra.se/

Lokala BRÅ i Hässleholm samordnas av Socialförvaltningen med medlemmar från polis, förvaltningen för räddning och säkerhet, fritidsförvaltningen, länsförsäkringar, stadsbyggnadskontor, skola, politiker, undertecknad mfl.

Mellan kommunen och polisen finns ett samarbetsavtal som har fyra fokusområden: Trafik, Missbruk, ungdomar och skadegörelse/nedskräpning. Varje fokusområde sätter ihop sin arbetsgrupp för att göra insatser och förebygga för att minska lidande, öka hälsa och spara pengar till samhället.

Som hörs på namnet jobbar lokala BRÅ mycket genom att ge råd till verksamheter och politiker samt genom att sprida information och statistik. Exempel på insatser kan vara Grannsamverkan och polisens volontärer. Läs gärna mer på kommunens hemsida under LEVA - Socialt stöd. 

onsdag 13 juni 2012

Minska hjärtinfarkterna med 40 %!

Godmorgon Hässleholmare!

Vilken härlig morgon att få cykla längs meterhögt hundkex och lukta på sommarsverige.
Min tanke är att använda bloggen som centralportal framöver och hänvisa intresserade av folkhälsan i Hässleholm hit. Har ni uppslag som ni vill ha belysta kontakta mig gärna. På telefon: 0451-268181, mobil/sms: 0709-818181 eller e-post: vidar.albinsson@hassleholm.se. Jag länkar även bloggen till mitt twitterkonto: Folkhälsa Hässleholm.

Bättre livsstil minskar hjärtinfarkter med 40 procent
Ett intensivt folkhälsoarbete under 1980-och 90-talen (Västerbotten- och Norsjöprojektet) fick befolkningen att förbättra sina matvanor, sin fysiska aktivitet och att minska på rökningen. Sjukligheten i hjärt- och kärlsjukdomar sjönk kraftigt. Under de senaste fem-tio åren har förbättringen i stort sett suddats ut. Västerbottningarna har återgått till att äta mer smör och grädde och nu ser forskarna i 25 års uppföljningen att även kolesterolvärdena stiger.

– Det visar tydligt att när det gäller maten är fettkvaliteten, det vill säga vilken sorts fett man väljer, viktig för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Studien visar också att ett brett folkhälsoarbete lönar sig – det går faktiskt att påverka matvanor och sjuklighet i rätt riktning. Men arbetet behöver förankras och drivas fortlöpande för att de goda resultaten ska bestå, säger Irene Mattisson, nutritionsepidemiolog på Livsmedelsverket.

I Västerbottenprojektet kombinerades det lokala folkhälsoarbetet med individuella hälsoundersökningar av vuxna och efterföljande hälsosamtal. Invånarna fick kostråd om att äta mindre fett, särskilt mättat fett, och att äta mer fibrer. Samtidigt betonades betydelsen av fysisk aktivitet och rökstopp.

När matvanorna blev sämre steg kolesterolet igen    

I början av 2000-talet steg konsumtionen av fett och mättat fett igen. Efter 2006 ser forskarna att även kolesterolvärdena stiger. Flera faktorer kan kopplas till de höjda kolesterolvärdena: fett, mättat fett, smör och bregott på smörgås, hårt bakmargarin, bullar, chips, kokt potatis och kokkaffe.
tyvärr syns samma trend i övriga Sverige vilket befaras öka hjärtinfarkerna igen.

Det finns många möjligheter att agera på lokal nivå genom tex information och vårt nyligen uppstartade lokal skolmatsakademi.