måndag 19 november 2012

Ungas tobaksvanor i Hässleholms kommun

Kommunchefens stabsfunktion

Tobaksvanor bland Hässleholms unga

I våras genomfördes Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne i ett samarbete mellan kommuner, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. I resultatet kan vi se att alltför många unga försämrar sina chanser på arbetsmarknaden och till ett långt och friskt liv.

WHOs internationella tobaksvecka genomförs varje år i vecka 47. Med hänvisning till tobak- och barnkonventionen vill vi i år uppmärksamma barn och ungas rätt till tobaksfrihet och bästa möjliga hälsa.
Hässleholm
I Hässleholm uppger 19 % av flickorna och 16 % av pojkarna i åk 9 att de röker (varje dag eller nästan varje dag eller när de är på fest eller ibland). Motsvarande siffror på gymnasiets åk 2 är 38 % bland flickorna och 33 % bland pojkarna.
Det är 96 % av flickorna och 94 % av pojkarna i Hässleholms åk 9 som inte röker dagligen. På gymnasiets åk 2 är det 82 % av flickorna respektive 86 % av pojkarna som inte röker dagligen.
Bland Hässleholms elever i åk 9 är det ca 30 % som rökt vattenpipa. Bland de två år äldre eleverna i gymnasiet är siffran dubbelt så hög, ca 60 %.                      
Av Hässleholms  elever i gymnasiets åk  2 som använder tobak anger 68 % att de köper tobak i butik som finns i den egna kommunen. I Skåne generellt är motsvarande siffra 60 %.
Snus                                                                                                                                                          I Hässleholm uppger 99 % av flickorna och 90 % av pojkarna i åk 9 att de inte snusar (varje dag eller nästan varje dag eller ibland). I gymnasiets åk 2 är motsvarande siffror snus, 97 % bland flickorna och 77 % för pojkarna.
Det är 100 % av flickorna och 95 % av pojkarna i Hässleholms åk 9 som inte snusar dagligen. I andra året på gymnasiet är det i Hässleholm ingen flicka som snusar dagligen samtidigt som 89 % av pojkarna anger att de inte snusar dagligen.
Skåne                                                                                                                                                    På frågan bland Skånes elever i åk 2 gymnasiet när de rökte första gången anger pojkarna som medelvärde 14 år och flickorna 14,3 år.
Finns det ett samband mellan föräldrarnas sysselsättning och om deras barn är rökare?                                                                                                                                                                                     ► Det är minst dubbel förhöjd risk att Skånes elever i gymnasiets åk 2 röker om båda föräldrarna ej arbetar.
► Två av fem bland Skånes pojkar i gymnasiets åk 2 samt ca en av tre av flickorna använder någon eller båda av de två vanligaste tobaksprodukterna.
Sambandet mellan tobak och andra droger                                                                                                    I Skåne är det bland flickorna på gymnasiets åk 2 starkt  förknippat med riskbruk av andra droger om man röker. Tex är det tre gågner så vanligt att man intensivkonsumerar alkohol, mer än dubbelt så vanligt att man dricker sig berusad på alkohol varje gång man dricker samt sju gånger högre sannolikhet att flickorna som röker även har provat narkotika.
I bilden nedan ses att bland de elever som röker i Skåne finns det i ca 90 % av fallen även närstående som röker.
Program för WHO Tobaksfria veckan i Hässleholm                                                                Test av lungkapacitet med spirometri för allmänheten.  Tisd kl 13-15, onsd kl 13-16 och fred kl 13-15 i sjukhusets centralhall.                                                                                                                                      SMART- ungdom m.fl. på Resecentrum under onsdag eftermiddag                                                                                                                                                               Test och bedömning av levnadsvanor via pekskärm. Torsd kl 9-16 sjukhusets centralhall                                                                                                                                                                    SMART-ungdom m.fl. i Gallerian Fred kl 14-16
Fakta tobak                                                                                                                         Nästan ingen börjar med tobak efter det att man fyllt 18 år och då får köpa tobak legalt. Cigarettens rök innehåller 4500 skadliga ämnen som förs med blodet till kroppens alla delar. Ungefär 7000 dör av sin rökning varje år i Sverige, i snitt 10 år för tidigt. Av dessa 7000 dör 500 av passiv rökning. Rökning ökar bla risken för hjärtinfarkt, stroke, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer, diabetes typ2 och ett 40-tal andra cancerformer. Rökning minskar möjligheten att få barn och du åldras i förtid som rökare.
Samhällskostnaden i 2009 års penningvärde beräknas till 30 miljarder kronor per år i Sverige. Kostnaderna för snus och passiv rökning ingår inte.
Snus                                                                                                                                                                       Snus innehåller 28 cancerframkallande ämnen och ökar risken för cancer i bukspottkörteln, hjärtinfarkt, stroke och försämrad munhälsa. Sannolikt ökar risken även för cancer i matstrupe och magsäck. Även ökad risk för metabolt syndrom, diabetes typ 2, idrottskador och missfall är indikerade.
En mycket stor del av tobaken, 68 %, köper de minderåriga själva i Hässleholms butiker. Vill du rädda någon från ett kanske livslångt beroende och förtida död kan du rapportera misstanke om olovlig försäljning till kommunens miljökontor, miljonamnden@hassleholm.se.
Länktips                                                                                                                                       www.tobaksfakta.se                                                                                          www.slutarokalinjen.se                                                                                                        www.umo.se                                                                                                                 www.smartungdom.se                                                                                    www.psykologermottobak.org

För mer information kontakta:
Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg
Tel 0451-26 70 00, vidar.albinsson@hassleholm.se

                 Twitter och blogg om Hässleholms folkhälsa:
                                         http://twitter.com/folkhalsa
                                               http://folkhalsahassleholm.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar