torsdag 24 januari 2013

Funktionshinder och handikapp


Andelen med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen
16–29 år har mer än var tionde en funktionsnedsättning. Slutsatsen blir att omkring 1,5
miljoner människor, eller mer än en femtedel av den svenska befolkningen i åldern 16–84,
har en nedsatt funktion. Bland äldre har ungefär hälften en funktionsnedsättning.

Onödig ohälsa
Nästan genomgående är ohälsan störst bland personer med rörelsehinder
.
När det gäller den självupplevda hälsan visar det sig att dålig hälsa är mer än tio gånger
vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen.
Nedsatt psykisk hälsa och dålig tandhälsa är t.ex. mer än dubbelt så vanligt.

Men man måste komma ihåg att bortfallet sannolikt är större bland personer med vissa funktionsnedsättningar.
Personer med utvecklingsstörning svarar inte på enkäter om de inte får hjälp och bortfallet bland psykiskt sjuka är sannolikt också högt.

Att ha en funktionsnedsättning behöver dock inte vara liktydigt med att ha en försämrad
hälsa. Däremot kan det vara en hälsorisk. Men den överskuggande frågan är om hälsan
hos personer med funktionsnedsättning är sämre än den borde vara.
Svaret är JA! Mycket av ohälsan består inte av funktionsnedsättning i sig utan på påverkbara strukturella förhållanden.

Hässleholms organisation
I Hässleholm har vi som styrdokument det Handikapppolitiska programmet från 2005 som du når via hemsidan under; politik - kommunala författningssamlingar. Internationellt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ratificerat av Sverige. Handikapporganisationernas samrådsgrupp har regelbundna möten och driver för närvarande tex frågor såsom tillsättning av tillgänglighetsrådgivare, ledsagning även inne i tex gallerior. Samrådsgruppen utser ledamöter till kommunens handikappråd (KHR) som dessutom består av politiker.

Med allt fler äldre äldre ökar troligen behovet att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Det kan gälla hörslingor eller halk- och fall förebyggande arbete.

Nationellt målområde? 1: Delaktighet och inflytande i samhället
Friska hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar