måndag 28 januari 2013

Hässleholms och Sveriges folkhälsopolitik

WHO: s kommission som arbetat med sociala bestämningsfaktorer för hälsa lade under ledning av Sir Michael Marmot fram rapporten Closing the gap år 2008. Kommissionen lämnade då ett antal rekommendationer angående hur världens länder skulle arbeta för att minska skillnaderna i hälsa hos befolkningen.

Det är viktigt att komma ihåg att Marmots arbete inspirerats av den Svenska folkhälsopolitiken och därför är det glädjande att Folkhälsopolitisk rapport 2010 är aktuell igen. I ett sammandrag, i form av ett särtryck i Scandinavian Journal of Public Health, beskrivs utvecklingen av den svenska folkhälsan, viktiga utmaningar som behöver lösas samt förslag på åtgärder.

Den viktigaste strategiska satsningen när det gäller folkhälsa är att skapa goda livsvillkor för barn och unga så att de klarar skolan och kommer ut i sysselsättning. Utbildningsnivå och ekonomiska villkor har stor betydelse för hur hälsa och levnadsvanor utvecklas under livet. I särtrycket presenteras även beräkningar som visar att tidiga satsningar på barn och unga innebär lägre kostnader för samhället än sena satsningar.

Folkhälsopolitisk rapport 2010 visar även att ohälsa orsakad främst av tobak, alkohol, och narkotika, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor kostar minst 120 miljarder årligen i hälso- och sjukvården samt i form av produktionsbortfall. Socialstyrelsens riktlinjearbete kring sjukdomsförebyggandearbete och prevention i vården är därför i allra högsta grad aktuellt.

I särtrycket finns också en redovisning av de närmare 70 åtgärder som har föreslagits från Statens folkhälsoinstitut för en bättre folkhälsa.

Det är glädjande att det finns ett stort folkhälsoengagemang i vårt land och att den svenska folkhälsopolitiken och det förebyggande arbetet inspirerar flera länders arbete runt om i världen. Det ska bli väldigt intressant att följa utveckling och effekt av Sveriges (och  Hässleholms) folkhälsopolitik.

Särtrycket kommer med Scandinavian Journal of Public Health Volume 41 Issue 1 den 10 februari 2013, men går att ta del av här: Scandinavian Journal of Public Health

Texten ovan är en omarbetning från Sarah Wamalas (GD Fhi) blogg.

Friska hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar