tisdag 16 september 2014

Rädda unga skåningar från rökningens konsekvenser!


Rädda unga skåningar från rökningens konsekvenser!

15 000 ungdomar börjar röka varje år i Sverige, 40 nya unga rökare per dag. Ungefär en tredjedel av alla ungdomar röker när de är i slutet av sin skoltid på gymnasiet (CAN 2013).

Tobaksbolagen satsar stort på rekrytering av nya brukare och riktar sig främst till ungdomarna. Man säljer en livsstil, läckert paketerad och ofta smaksatt med godis, men döljer att det bakom fasaden lurar en dödlig produkt. Undersökningar visar att nästan ingen börjar röka efter 24 års ålder och det har tobaksindustrin tagit fasta på och försöker nu att locka in ungdomar i nikotinberoende innan dess. Samtidigt är målgruppen unga extremt priskänslig och det innebär att en av samhällets viktigaste motåtgärder mot tobaksindustrins snärjningsförsök av våra ungdomar är skattenivån på tobak.

Höjs priset på tobak med 10 procent, med hjälp av höjda skatter, sjunker konsumtionen med 3-4 procent.  Detta är vetenskapligt bevisat, och ingår i WHO´s tobakskonvention som en viktig artikel.

Inom hälso- och sjukvården i Sverige behandlas 100 000 personer som insjuknar i rökrelaterade sjukdomar årligen. Följden av denna sjuklighet är 12 000 för tidiga dödsfall varje år.

I Skåne län dör drygt 1500 personer varje år av rökning. Kostnaderna för skåningarna uppgår till 3 966 000 000 kr per år (beräkningar av Yrkesföreningar mot tobak utifrån invånarantalet 1 263 088 i Skåne). Rökare förkortar sina liv med tio år i genomsnitt och har ofta en ökad sjuklighet i många år dessförinnan (registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Socialstyrelsen 2014).

Det är inte bara rökaren själv som drabbas av ohälsa och begränsade möjligheter i livet utan även många anhöriga påverkas och får sina liv förändrade med ett annat fokus än man planerat med oro och en sänkt livskvalité.

Över hela världen sprids idag tanken på Tobacco Endgame. Fler och fler länder fattar ett politiskt beslut om ett datum då förekomsten av rökning är så låg att tobak upphör att vara ett dominerande folkhälsoproblem. I Sverige ställer sig alltfler stora nationella organisationer bakom kravet på politiskt beslut om en långsiktig utfasning av tobaksrökning: ”Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025”. För att skydda våra ungdomar och för att visionen om ett tobaksfritt Sverige ska kunna bli verklighet. Detta skulle kunna ske genom en handlingsplan som bygger på de åtgärder som beskrivs i WHO´s Tobakskonvention och som visat sig vara effektiva. Många av dessa stödjande insatser har flera länder redan prövat med goda resultat.

Huvudfokus i konventionen är att skydda nuvarande och framtida generationer från de hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk.

Det gäller att begränsa antalet nya rökare genom att:

• kontinuerligt höja priset på tobaksvaror

• minska exponeringen på säljställen (tobaken förvaras osynligt i skåp eller lådor)

• göra cigarettpaketen enhetliga och neutrala med varningsbilder och varningstexter samt

• ta bort lockande smaktillsatser i tobaken som särskilt riktar sig till ungdomar

Det gäller också att:

• införa flera rökfria miljöer i hela samhället och

• erbjuda ett professionellt och tillgängligt stöd till den stora majoritet av rökare som vill sluta.

Tre av fyra av dem som röker vill sluta. Det gäller även ungdomar. Ingen förälder vill att deras barn ska börja röka. Alla skulle vinna på en skärpt tobakspolitik som underlättar ett rökfritt val.

Vi som arbetar i Skånes kommuner och i Skånes hälso- och sjukvård ser ett behov av mer kraftfulla åtgärder. Ett tydligt budskap från våra politiskt valda och att Tobakskonventionens åtgärder genomförs.

Ett rökfritt samhälle skulle stödja skolans arbete och frigöra resurser inom vården till andra angelägna vårduppgifter.


Annica Dahl, folkhälsostrateg Lunds kommun    
Brith-Marie Delander, fd ordf temagrupp tobak, nätverket hälsofrämjande sjukvård                                                    
Carin Molin, processledare för Hälsofrämjande sjukhus Malmö                                                                
Carina Zachau (M), kommunråd Örkelljunga kommun                                                                                                    
David Chalom, överläkare ortopedisk kirurgi                                                                                                      
Eva Kullenberg (FP), ordf Ängelholms kommuns folkhälsoberedning 
Felix Ekman, folkhälsostrateg Lunds kommun                                                                                      
Johanna Häggberg, folkhälsostrateg Örkelljunga kommun                                                                     
Maria Selway, drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun                                               
Matilda Hedén, folkhälsostrateg Ängelholms och Båstads kommuner                                                                             
Paul Übelacker, författare                                                                                                                              
Peter Groth, folkhälsostrateg Region Skåne 
Susanne Larsson, folkhälsostrateg Trelleborgs kommun                                                                      
Thomas Andersson (FP), ordf Båstad kommuns Välbefinnanderåd                                                                
Tommy Aspegren (FP), ordf KSOU Östra Göinge kommun                                                                        
Ulla-Britt Brandin, projektledare folkhälsa Perstorps kommun                                                                  
Vidar Albinsson, folkhälsostrateg Hässleholms kommun                                                                              
Yvonne Kvist, utredare Osby kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar