torsdag 1 mars 2012

Folkhälsoenkät för elever i Hässleholm

Hälsoenkät skickas till 35 000 barn och unga

Under vecka 10 kommer alla skånska elever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 att erbjudas att besvara Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012. Med hjälp av svaren ska barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kartläggas.
 
Huvudman för undersökningen är Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne.
 
Sammanlagt kommer 35 000 enkäter att skickas ut och frågorna handlar om bland annat skola, fritid, familj, matvanor, hälsa, tobak och alkohol.

 

Resultat blir forskningsunderlag

Resultaten från undersökningen ska bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Skåne, kommunerna och andra organisationer. Det kan också fungera som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.
 
Med enkätsvaren som bas öppnas möjligheter att bedriva forskning om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga. Under åren 2003 till 2009 har liknande undersökningar genomförts vartannat år i samma skolåldrar, men då har fokus legat på frågor om alkohol, tobak och narkotika.

– Barn och unga är en prioriterad grupp i vårt folkhälsoarbete. Men hälsa handlar om så mycket mer än alkohol- och droganvändning och därför har vi valt att bredda de tidigare enkäterna. Jag ser nu fram emot att vi får ett heltäckande underlag för Region Skånes, men också kommunernas, framtida prioriteringar, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd med folkhälsoansvar.

”Från vaggan till graven”

Fler åldersgrupper kommer att fångas in genom de folkhälsoenkäter som skickas ut under 2012. Den tidigare barndatabasen i sydvästra Skåne ersätts av barnhälsoenkäten under 2012. Denna kommer att erbjudas samtliga föräldrar till barn i åldern 8 månader till 4 år inom hela Region Skåne.

Dessa två undersökningar bland barn och unga tillsammans med folkhälsoenkäten bland vuxna, som genomförs för fjärde gången i höst, innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kommer att kunna följas ”från vaggan till graven” framöver.
 
Resultaten av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 kommer att presenteras efter sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar