fredag 29 juni 2012

Regeringen och folkhälsan

Regeringen har presenterat skrivelsen 2011/12:166 "En folkhälsopolitik med människan i centrum" och lämnat över till Riksdagen. Man redogör här hur man tänker sig folkhälsopolitiken framöver. På försättssidan står bla :

"Att ta ansvar för och påverka den egna hälsan ska kännas lustfyllt, engagerande och angeläget. Det bör finnas såväl verktyg för den enskilde som samhälleliga förutsättningar för att stödja en sådan utveckling."

Den fullständiga 58 sidor långa rapporten finns på: http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Folkhalsopolitik-med-manniskan-i-centrum/ 

Nedan är ett utdrag av sådant som kan vara intressant för Hässleholm och folkhälso-programmet:

Positiva tecken                                                                                                                                                        Dödligheten i hjärt-/kärlsjukdomar minskar kraftigt. Dödligheten i cancer, trafikolyckor och självmord minskar. Generellt har de äldre i befolkningen haft den bästa hälsoutvecklingen.

Negativa tecken
De alkoholrelaterade skadorna fortsätter öka, liksom psykisk ohälsa och fetma. Stora skillander i hälsa mellan olika grupper i samhället, exv vad gäller de med funktionsnedsättning och peroner med utländsk härkomst. Det är tydliga socioekonomiskt relaterade skillnader när det gäller levnadsvanor.

I rapporten nämns Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd med evidens och hälsoekonomiskt kvalitetsäkrade metoder. Det nämns även individuellt hälsokonto på internet, inrättande av ett forum för nationell samverkan för hälsofrämjande, sedan tidigare har nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende tobak, alkohol, kost och fysik aktivitet införts likaså 6 regionala cancercentrum (RCC).

Förstärkning sker inom tobak och alkoholtillsyn, remiss om kontrollköp av tobak är ute, man diskuterar ungdomars tillgång till rökfria miljöer, rökfria skolgårdar, passiv rökning på allmänn plats och att stödja skolornas undervisning i ANDT.

Vad gäller ökad fysisk aktivitet nämns skollagens "grundskolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen" och införandet av näringsriktiga måltider. Bunkefloprojektet (som startatde i Sösdala) nämns som ett gott samarbete mellan skola, idrottsliv och forskning.

Så mycket görs, kommer att ske, samtidigt som mycket mer skulle kunna göras för att stödja kommunernas folkhälsoarbete. Det saknas lagstiftning och inte minst pengar i många fall. I högre grad kunde intryck tas från utlandet och i högre grad kunde politiska beslut tas som bevisligen, enligt evidens, leder till en bättre kommunal folkhälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar