onsdag 20 juni 2012

Framtidstro hos Skånes nior

Nio av tio niondeklassare i Skåne ser ljust på sin framtid. Det framkommer av den folkhälsoenkät för barn och unga som Region Skåne och kommunerna genomfört under våren.

Av cirka 7 500 elever i årskurs nio angav 86 procent att de ser ljust på sin framtid. Bland de elever med föräldrar som inte förvärvsarbetar är andelen något lägre med 75 procent.

Alkoholvanor
Ett annat resultat ur enkäten är att bland elever vars föräldrar tillåter att de dricker alkohol ur eget glas eller får hälla upp alkohol själva så förekommer berusningsdrickande dubbelt så ofta än bland de elever vars föräldrar inte är lika tillåtande vad gäller sitt barns alkoholkonsumtion.

Aktiviteter på fritiden
Niondeklassarnas föreningsaktiviteter påverkas också av föräldrarnas jobbsituation. Bland flickor med förvärvsarbetande föräldrar deltar 64 procent i olika föreningsaktiviteter mot endast 40 procent av flickor som har icke-förvärvsarbetande föräldrar. Ett liknande men något svagare mönster kan ses bland pojkar.

Förutom niondeklassarna deltog även elever i årskurs sex och gymnasiets årskurs två i undersökningen. Sammanlagt skickades 35 000 enkäter ut i mars till elever från samtliga 33 skånska kommuner.

Resultaten från undersökningen ska användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom kommunerna, Region Skåne, vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. De samlade resultaten av undersökningen kommer att presenteras i oktober.


Kommentar

Det är bra att skjuta upp alkohol och tobakspremiären. Det finns anledningar till att åldersgränserna är 18 och 20 år. Skadorna blir mindre, förståndet mer utvecklat så att risken att börja överhuvudtaget blir mindre. I de fall vi kan i Hässleholm finns det anledning att ur hälsosynpunkt minska klassklyftorna vilket vi här ser i framtidstro och aktiviteter på fritiden.
Slutsatserna ovan är i Skåneperspektivet och i oktober får vi se om de även gäller för Hässleholm och om det kanske finns skillnader geografiskt inom vår kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar